Sárrétudvari.hu akadálymentesített változata


[ V I S S Z A ]

 

"Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni,
mert aki Isten elé járul,
hinnie kell,
hogy Ő létezik és
megjutalmazza azokat
akik Őt keresik."
(A zsidókhoz írt levél 11,6 )

A Sárrétudvari Református Egyház

A település régi neve Biharudvari, amely régen tekintélyes püspöki birtok, és a 13. században 61 lakosu hely volt. Fráter György püspök el akarta cserélni, ez azonban nem sikerült, mert 1552-ben is a püspökséghez tartozott. A 15. században az Izsákai és a Bessenyei családoknak is volt ott birtokrészük. A református templomról a műemlékké nyilvánítási szakvéleményben ezt olvassuk: "A jelenlegi templom helyén épült a falu első temploma 1613-ban Egri György bíró és Thuri Gábor prédikátorsága alatt. A falu növekedésével szűknek bizonyult, így 1764 és 1769 között Segesvári János lelkipásztor szolgálata alatt épült a mai templom Mulich Bertalan mérnök tervei alapján. A torony húsz évvel később 1788-89-ben készült el. A templom belső tere 9 x 23 m, 800 ülőhelyes berendezése 1871-ben készült el. Ekkor építette Országh Sándor az orgonát, mely a háborúban tönkrement. Orgona szekrénye oldalán felirat olvasható: Készítette Nagy Madar Sándor 1871-ben. 1882­ben a torony felsőrésze leég, melyet közadakozásból újjá építenek, az adakozó tehetős, gazdaemberek nevét megörökítik a gerendákon. 1926-ban új csillagot és gombot helyeznek a toronycsúcsra.
A gyülekezet lelkipásztora 1943 és 1964 között Dávidházy Gábor volt. A torony 1944-ben találatot kapott, megsérült, a tatarozás azonban nem sikerült tökéletesen, így a sorozatos beázások miatt gerendázata elkorhadt. Nevezett lelkipásztor szolgálati ideje alatt 1955-ben tatarozták a templomot, mivel a gerendázat nem bírta volna el a cserép tetőt, ezért palával fedték be a templomot, de ez is 12 helyen beázott később. A falak tatarozása, a csatornák felújítása megtörtént. A jelenlegi kék-arany padozat festése 1962 szeptemberében készült el, amint azt az orgona játszópadjának oldalán - nem hivatalos feljegyzés - megörökítette.
A gyülekezetben Csíkos János (1964-1969) és Borsos László (1969-1989) végzi a lelkipásztori szolgálatot. Az utóbb említett igehirdető működése idején 1985-ben a toronyfal mögötti része újjáépül. Ekkor dobálják le azokat a gerendákat, amelyeken az adományozók nevei olvashatók, akik az 1882-ben leégett toronysisakot újjáépítették. A toronysisak jelenleg jó állapotban van, a templom mennyezete azonban az elmúlt években ismét beázott, ezért szükségessé vált a templomtető felújítása a belső meszeléssel, és a padozat festésének elvégzésével, valamint a berendezés felújításával.
A jelenlegi szép formályát a 2000 / 2001 -es esztendőknben nyerte el.
A templomot a 2001-es évben műemlékké nyilvánították.

A gyülekezet alapítását - a történeti források - 1613-ra teszik.
Az egyházközség levéltára 1764-től őriz írásos emlékeket. E nagymultú egyházközség jelenlegi lelkipásztora, Balázs István lelkipásztor 1989. december l-én kezdte meg a szolgálatát, fontos feladatának tartotta, hogy a Sárrétudvari gyülekezet 1613 és 1895 közötti lelkészi névsorát kiegészítse az említett időponttól a következő évszázadban szolgáltakkal. Az elődök életével és munkásságával való foglalkozás ihlette a gyülekezeti alkalmak rendjének átgondolásában és tartalmas megtartásában.
A gyülekezetben minden vasárnap és ünnepnapon két istentisztelet van. Szerdán délután beteglátogatás, csütörtökön délután bibliaóra, úrvacsoraosztás előtt bűnbánati hét, januárban ökumenikus imahét, évente egyszer evangélizációs hét. Ezeken az alkalmakon nyer a gyülekezet erőt az építkezésekhez, amelyek a következők: elektromos orgona vásárlása, imaterem külső tatarozása, a parókia központi fűtésének megépítése, a templom külső belső teljes renoválása és új kerítés építése. Terveik között szerepel a parókia teljes felújítása, az imaterem belső renoválása, a toronyóra felújítása, a visszakapott iskola helyén egy szeretetotthon létrehozása.

A település neve 1920-tól Sárrétudvari, a gyülekezet épülése hozzájárul a település növekedéséhez.
Balázs István lelkész vezetésével - Isten megsegítő kegyelmében bízva - a következő presbitérium munkálkodik:
Kiss Tibor gondnok helyettes, Szőke Gyula gondnok helyettes, Mile Elek, Tóth Kálmán, Hegedűs György, Madar Lászlóné,
Kovács Sándorné, Madar Imréné, Török Lajosné, Szőke Imréné, Vass Erzsébet,
Slifka Zoltánné és Balázs Istvánné Kótai Ilona, aki a gyülekezet kántori tisztségét is betölti.

Istentiszteleti rendtartás: Vasárnap De.: 9 órától
----------------------------------- Du.: 14 órától

Levelezési cím: Református Egyház
Sárrétudvari
Kossuth út 82.
4171

Telefon: 06 (54) 474 - 117

Presbitérium

Bizottságok

Képek a templomról

Zsoltárok